Benchmark ใน Go

ลองให้ทีมเล่น Code Kata จากโจทย์ที่อะกิเอามาให้ เป็นเรื่องให้ลองจับคู่วงเล็บดูว่า input ที่เป็น string ที่ใส่มามันจับคู่ถูกต้องหรือไม่ นั่นคือ ต้องจับคู่วงเล็บเปิด กับวงเล็บปิดเสมอ (ถ้าปิดมาก่อนเปิดไม่นับ เช่น “}{” หรือถ้ามีวงเล็บไขว้กัน เช่น “({)}” แบบนี้ก็ถือว่าไม่ถูก