Brooks’s Law

ในบริบทการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ feature ถูกกำหนดไว้แล้ว (fixed scope) และเวลาที่จะต้องส่งมอบก็ถูกกำหนดไว้แล้ว (fixed time) หลาย ๆ องค์กรยังคิดว่า การเพิ่มคนลงใน software project จะช่วยให้ project เสร็จเร็วขึ้น หรือเสร็จทันเวลาได้ Fred Brooks กล่าวไว้ในหนังสือ The Mythical Man-Month เกี่ยวกับ Software Project Management ว่า “adding human resources to a late software project makes it later”