Migrate jasmine ไปใช้ jest ใน Angular 6

อะกิมาบอกว่า jest น่าสนใจดีนะ จำได้ว่ามีคนเคยชวนไปใช้ jest แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้สนใจอะไร ตอนนี้พอมีเวลาก็เลยมาลองซะหน่อย มี project ทดสอบอยู่ตัวนึงที่เอาไว้ใช้สอน robot คือ ng-calculator ซึ่งเดิมใช้ jasmine อยู่ เดี๋ยวจะมาลองเปลี่ยนเป็น jest ดู