Benchmark ใน Go

ลองให้ทีมเล่น Code Kata จากโจทย์ที่อะกิเอามาให้ เป็นเรื่องให้ลองจับคู่วงเล็บดูว่า input ที่เป็น string ที่ใส่มามันจับคู่ถูกต้องหรือไม่ นั่นคือ ต้องจับคู่วงเล็บเปิด กับวงเล็บปิดเสมอ (ถ้าปิดมาก่อนเปิดไม่นับ เช่น “}{” หรือถ้ามีวงเล็บไขว้กัน เช่น “({)}” แบบนี้ก็ถือว่าไม่ถูก

เขียน test บน go ด้วย testify

จริง ๆ ใน golang มี package ชื่อ testing อยู่ ใช้ตัวนั้นก็ได้ ตรงไปตรงมาดี ความซับซ้อนก็จะเริ่มมาตอนที่เราอยากจะทำอะไรที่ยากขึ้น เช่น การทำ test double หรือการเปรียบเทียบ struct 2 ตัว ซึ่งจริง ๆ แล้วเราสามารถเอาพวก reflect มาใช้เปรียบเทียบ struct ได้ ส่วนการทำ test double ก็จะซับซ้อนกว่านั้น