Retrospective ด้วย ORID

ORID เป็นกิจกรรมแบบหนึ่งที่คนที่ทำหน้าที่เป็น facilitator ใช้วิธีการพูดคุยในการดำเนินกิจกรรม ในกิจกรรมจะเป็นการตั้งคำถามให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบผ่านคำถาม 4 คำถาม โดยทั้ง 4 คำถามจะเป็นคำถามที่นำไปสู่การตัดสินใจ (Decision Making) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม