Empathic Listening

ได้มีโอกาสเรียนวิธีการฟังด้วยเทคนิคที่เรียกว่า Empathic Listening จากอาจารย์หลิ่ง ที่เสมสิขาลัย เป้าหมายจากการฟังแบบ Empathic Listening คือเพื่อที่จะฟังให้เข้าใจความรู้สึกของผู้พูด ระหว่างการฟังอาจจะมีการถามผู้พูด เพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของผู้พูดได้มากขึ้น ชัดเจนขึ้น