Access Control ด้วย Route Guard ใน Angular

ใน App ทั่ว ๆ ไปที่ต้องมีการ login ก่อนการใช้งาน บาง route ก็จะเป็น route ที่ใครก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ แต่บาง route อาจจะไม่ ในกรณีที่เราอยากให้บาง route ที่เรากำหนดขึ้นมาสามารถเข้าถึงได้ด้วย user แค่บางกลุ่ม เช่น admin หรือเฉพาะเจ้าของ route นั้น เราสามารถทำได้ด้วยการใช้ Route Guard