แก้ปัญหา MutationObserver กับ document.getSelection ใน jest ด้วย polyfill

ตอนเปลี่ยนมาใช้ test framework เป็น jest ซึ่งใช้ JSDom เป็น dom หลักในการทดสอบ แทนที่จะใช้ dom ของ browser ทำให้บางครั้งเราเจอปัญหา feature บางอย่างที่มีไม่ครบ และครั้งนี้ปัญหาที่เจอคือ พอเอา QuillJS ซึ่งเป็น markdown editor มาใช้กับ angular ก็เจอปัญหาว่า MutationObserver is not defined กับ document.getSelection is not defined หนึ่งในวิธีการแก้ปัญหานี้คือการเอา polyfill มาใช้ ซึ่งเจ้า polyfill เนี่ย หลัก ๆ มันเป็น script ที่เอาไว้เติม features ที่ขาดหายให้กับ browser เก่า ๆ เพื่อให้มี features เท่า ๆ กับ browser รุ่นใหม่ ๆ หรือเรียกได้ว่าเป็นการเติม features ให้กับ browser ให้มันมีเหมือน ๆ กันในทุก ๆ browser นั่นเอง ทีนี้ของที่เราขาดหายไปคือ MutationObserver กับ document.getSelection และที่สำคัญคือ มันหายไปเฉพาะตอน test ดังนั้น เราจะทำให้มันโผล่มาตอน test เป็นอันใช้ได้ สิ่งที่เราจะทำคือ สร้างไฟล์ 2 ไฟล์ เอาไว้ใส่เข้าไปใน test

MutationObserver.ts

ไฟล์แรกคือ /src/polyfills/MutationObserver.ts มีข้อมูลตามนี้

/*
 * Based on Shim for MutationObserver interface
 * Author: Graeme Yeates (github.com/megawac)
 * Repository: https://github.com/megawac/MutationObserver.js
 */

export class Util {
 static counter = 1;
 static expando = 'mo_id';

 static clone($target, config) {
  let recurse = true; // set true so childList we'll always check the first level
  return (function copy($target) {
   let elestruct = {
    /** @type {Node} */
    node: $target,
    charData: null,
    attr: null,
    kids: null,
   };

   // Store current character data of target text or comment node if the config requests
   // those properties to be observed.
   if (config.charData && ($target.nodeType === 3 || $target.nodeType === 8)) {
    elestruct.charData = $target.nodeValue;
   } else {
    // Add attr only if subtree is specified or top level and avoid if
    // attributes is a document object (#13).
    if (config.attr && recurse && $target.nodeType === 1) {
     /**
     * clone live attribute list to an object structure {name: val}
     * @type {Object.}
     */
     elestruct.attr = Util.reduce($target.attributes, (memo, attr) => {
      if (!config.afilter || config.afilter[attr.name]) {
       memo[attr.name] = attr.value;
      }
      return memo;
     }, {});
    }

    // whether we should iterate the children of $target node
    if (recurse && ((config.kids || config.charData) || (config.attr && config.descendents))) {
     /** @type {Array.} : Array of custom clone */
     elestruct.kids = Util.map($target.childNodes, copy);
    }

    recurse = config.descendents;
   }
   return elestruct;
  })($target);
 }

 /**
 * indexOf an element in a collection of custom nodes
 *
 * @param {NodeList} set
 * @param {!Object} $node : A custom cloned nodeg333
 * @param {number} idx : index to start the loop
 * @return {number}
 */
 static indexOfCustomNode(set, $node, idx) {
  const JSCompiler_renameProperty = a => a;
  return this.indexOf(set, $node, idx, JSCompiler_renameProperty('node'));
 }

 /**
 * Attempt to uniquely id an element for hashing. We could optimize this for legacy browsers but it hopefully wont be called enough to be a concern
 *
 * @param {Node} $ele
 * @return {(string|number)}
 */
 static getElementId($ele) {
  try {
   return $ele.id || ($ele[this.expando] = $ele[this.expando] || this.counter++);
  } catch (e) { // ie <8 will throw if you set an unknown property on a text node
   try {
    return $ele.nodeValue; // naive
   } catch (shitie) { // when text node is removed: https://gist.github.com/megawac/8355978 :(
    return this.counter++;
   }
  }
 }

 /**
 * **map** Apply a mapping function to each item of a set
 * @param {Array|NodeList} set
 * @param {Function} iterator
 */
 static map(set, iterator) {
  let results = [];
  for (let index = 0; index < set.length; index++) {
   results[index] = iterator(set[index], index, set);
  }
  return results;
 }

 /**
 * **Reduce** builds up a single result from a list of values
 * @param {Array|NodeList|NamedNodeMap} set
 * @param {Function} iterator
 * @param {*} [memo] Initial value of the memo.
 */
 static reduce(set, iterator, memo) {
  for (let index = 0; index < set.length; index++) {
   memo = iterator(memo, set[index], index, set);
  }
  return memo;
 }

 /**
 * **indexOf** find index of item in collection.
 * @param {Array|NodeList} set
 * @param {Object} item
 * @param {number} idx
 * @param {string} [prop] Property on set item to compare to item
 */
 static indexOf(set, item, idx, prop?) {
  for (/*idx = ~~idx*/; idx < set.length; idx++) {// start idx is always given as this is internal
   if ((prop ? set[idx][prop] : set[idx]) === item) return idx;
  }
  return -1;
 }

 /**
 * @param {Object} obj
 * @param {(string|number)} prop
 * @return {boolean}
 */
 static has(obj, prop) {
  return obj[prop] !== undefined; // will be nicely inlined by gcc
 }
}

export class MutationObserver {
 private _watched = [];
 private _listener = null;
 private _period = 30;
 private _timeout = null;
 private _disposed = false;
 private _notifyListener = null;

 constructor(listener) {
  this._watched = [];
  this._listener = listener;
  this._period = 30;
  this._notifyListener = () => { this.scheduleMutationCheck(this); };
 }

 observe($target, config) {
  let settings = {
   attr: !!(config.attributes || config.attributeFilter || config.attributeOldValue),

   // some browsers enforce that subtree must be set with childList, attributes or characterData.
   // We don't care as spec doesn't specify this rule.
   kids: !!config.childList,
   descendents: !!config.subtree,
   charData: !!(config.characterData || config.characterDataOldValue),

   afilter: null
  };

  MutationNotifier.getInstance().on("changed", this._notifyListener);

  let watched = this._watched;

  // remove already observed target element from pool
  for (let i = 0; i < watched.length; i++) {
   if (watched[i].tar === $target) watched.splice(i, 1);
  }

  if (config.attributeFilter) {
   /**
   * converts to a {key: true} dict for faster lookup
   * @type {Object.}
   */
   settings.afilter = Util.reduce(config.attributeFilter, (a, b) => {
    a[b] = true;
    return a;
   }, {});
  }

  watched.push({
   tar: $target,
   fn: this.createMutationSearcher($target, settings)
  });
 }

 takeRecords() {
  let mutations = [];
  let watched = this._watched;

  for (let i = 0; i < watched.length; i++) {
   watched[i].fn(mutations);
  }

  return mutations;
 }

 disconnect() {
  this._watched = []; // clear the stuff being observed
  MutationNotifier.getInstance().removeListener("changed", this._notifyListener );
  this._disposed = true;
  clearTimeout(this._timeout); // ready for garbage collection
  this._timeout = null;
 }

 private createMutationSearcher($target, config) {
  /** type {Elestuct} */
  let $oldstate = Util.clone($target, config); // create the cloned datastructure

  /**
  * consumes array of mutations we can push to
  *
  * @param {Array.} mutations
  */
  return (mutations) => {
   let olen = mutations.length;
   let dirty;

   if (config.charData && $target.nodeType === 3 && $target.nodeValue !== $oldstate.charData) {
    mutations.push(new MutationRecord({
     type: 'characterData',
     target: $target,
     oldValue: $oldstate.charData
    }));
   }

   // Alright we check base level changes in attributes... easy
   if (config.attr && $oldstate.attr) {
    this.findAttributeMutations(mutations, $target, $oldstate.attr, config.afilter);
   }

   // check childlist or subtree for mutations
   if (config.kids || config.descendents) {
    dirty = this.searchSubtree(mutations, $target, $oldstate, config);
   }

   // reclone data structure if theres changes
   if (dirty || mutations.length !== olen) {
    /** type {Elestuct} */
    $oldstate = Util.clone($target, config);
   }
  };
 }

 private scheduleMutationCheck(observer) {
  // Only schedule if there isn't already a timer.
  if (!observer._timeout) {
   observer._timeout = setTimeout(() => this.mutationChecker(observer), this._period);
  }
 }

 private mutationChecker(observer) {
  // allow scheduling a new timer.
  observer._timeout = null;

  let mutations = observer.takeRecords();

  if (mutations.length) { // fire away
   // calling the listener with context is not spec but currently consistent with FF and WebKit
   observer._listener(mutations, observer);
  }
 }

 private searchSubtree(mutations, $target, $oldstate, config) {
  // Track if the tree is dirty and has to be recomputed (#14).
  let dirty;
  /*
  * Helper to identify node rearrangment and stuff...
  * There is no gaurentee that the same node will be identified for both added and removed nodes
  * if the positions have been shuffled.
  * conflicts array will be emptied by end of operation
  */
  const _resolveConflicts = (conflicts, node, $kids, $oldkids, numAddedNodes) => {
   // the distance between the first conflicting node and the last
   let distance = conflicts.length - 1;
   // prevents same conflict being resolved twice consider when two nodes switch places.
   // only one should be given a mutation event (note -~ is used as a math.ceil shorthand)
   let counter = -~((distance - numAddedNodes) / 2);
   let $cur;
   let oldstruct;
   let conflict;
   while ((conflict = conflicts.pop())) {
    $cur = $kids[conflict.i];
    oldstruct = $oldkids[conflict.j];

    // attempt to determine if there was node rearrangement... won't gaurentee all matches
    // also handles case where added/removed nodes cause nodes to be identified as conflicts
    if (config.kids && counter && Math.abs(conflict.i - conflict.j) >= distance) {
     mutations.push(new MutationRecord({
      type: 'childList',
      target: node,
      addedNodes: [$cur],
      removedNodes: [$cur],
      // haha don't rely on this please
      nextSibling: $cur.nextSibling,
      previousSibling: $cur.previousSibling
     }));
     counter--; // found conflict
    }

    // Alright we found the resorted nodes now check for other types of mutations
    if (config.attr && oldstruct.attr) this.findAttributeMutations(mutations, $cur, oldstruct.attr, config.afilter);
    if (config.charData && $cur.nodeType === 3 && $cur.nodeValue !== oldstruct.charData) {
     mutations.push(new MutationRecord({
      type: 'characterData',
      target: $cur,
      oldValue: oldstruct.charData
     }));
    }
    // now look @ subtree
    if (config.descendents) _findMutations($cur, oldstruct);
   }
  };

  /**
  * Main worker. Finds and adds mutations if there are any
  * @param {Node} node
  * @param {!Object} old : A cloned data structure using internal clone
  */
  const _findMutations = (node, old) => {
   let $kids = node.childNodes;
   let $oldkids = old.kids;
   let klen = $kids.length;
   // $oldkids will be undefined for text and comment nodes
   let olen = $oldkids ? $oldkids.length : 0;
   // if (!olen && !klen) return; // both empty; clearly no changes

   // we delay the intialization of these for marginal performance in the expected case (actually quite signficant on large subtrees when these would be otherwise unused)
   // map of checked element of ids to prevent registering the same conflict twice
   let map;
   // array of potential conflicts (ie nodes that may have been re arranged)
   let conflicts;
   let id; // element id from getElementId helper
   let idx; // index of a moved or inserted element

   let oldstruct;
   // current and old nodes
   let $cur;
   let $old;
   // track the number of added nodes so we can resolve conflicts more accurately
   let numAddedNodes = 0;

   // iterate over both old and current child nodes at the same time
   let i = 0;
   let j = 0;
   // while there is still anything left in $kids or $oldkids (same as i < $kids.length || j < $oldkids.length;)
   while (i < klen || j < olen) {
    // current and old nodes at the indexs
    $cur = $kids[i];
    oldstruct = $oldkids[j];
    $old = oldstruct && oldstruct.node;

    if ($cur === $old) { // expected case - optimized for this case
     // check attributes as specified by config
     if (config.attr && oldstruct.attr) {/* oldstruct.attr instead of textnode check */
      this.findAttributeMutations(mutations, $cur, oldstruct.attr, config.afilter);
     }
     // check character data if node is a comment or textNode and it's being observed
     if (config.charData && oldstruct.charData !== undefined && $cur.nodeValue !== oldstruct.charData) {
      mutations.push(new MutationRecord({
       type: 'characterData',
       target: $cur
      }));
     }

     // resolve conflicts; it will be undefined if there are no conflicts - otherwise an array
     if (conflicts) _resolveConflicts(conflicts, node, $kids, $oldkids, numAddedNodes);

     // recurse on next level of children. Avoids the recursive call when there are no children left to iterate
     if (config.descendents && ($cur.childNodes.length || oldstruct.kids && oldstruct.kids.length)) _findMutations($cur, oldstruct);

     i++;
     j++;
    } else { // (uncommon case) lookahead until they are the same again or the end of children
     dirty = true;
     if (!map) { // delayed initalization (big perf benefit)
      map = {};
      conflicts = [];
     }
     if ($cur) {
      // check id is in the location map otherwise do a indexOf search
      if (!(map[id = Util.getElementId($cur)])) { // to prevent double checking
       // mark id as found
       map[id] = true;
       // custom indexOf using comparitor checking oldkids[i].node === $cur
       if ((idx = Util.indexOfCustomNode($oldkids, $cur, j)) === -1) {
        if (config.kids) {
         mutations.push(new MutationRecord({
          type: 'childList',
          target: node,
          addedNodes: [$cur], // $cur is a new node
          nextSibling: $cur.nextSibling,
          previousSibling: $cur.previousSibling
         }));
         numAddedNodes++;
        }
       } else {
        conflicts.push({ // add conflict
         i: i,
         j: idx
        });
       }
      }
      i++;
     }

     if ($old &&
      // special case: the changes may have been resolved: i and j appear congurent so we can continue using the expected case
      $old !== $kids[i]
     ) {
      if (!(map[id = Util.getElementId($old)])) {
       map[id] = true;
       if ((idx = Util.indexOf($kids, $old, i)) === -1) {
        if (config.kids) {
         mutations.push(new MutationRecord({
          type: 'childList',
          target: old.node,
          removedNodes: [$old],
          nextSibling: $oldkids[j + 1], // praise no indexoutofbounds exception
          previousSibling: $oldkids[j - 1]
         }));
         numAddedNodes--;
        }
       } else {
        conflicts.push({
         i: idx,
         j: j
        });
       }
      }
      j++;
     }
    }// end uncommon case
   }// end loop

   // resolve any remaining conflicts
   if (conflicts) _resolveConflicts(conflicts, node, $kids, $oldkids, numAddedNodes);
  };
  _findMutations($target, $oldstate);
  return dirty;
 }

 private findAttributeMutations(mutations, $target, $oldstate, filter) {
  let checked = {};
  let attributes = $target.attributes;
  let attr;
  let name;
  let i = attributes.length;
  while (i--) {
   attr = attributes[i];
   name = attr.name;
   if (!filter || Util.has(filter, name)) {
    if (attr.value !== $oldstate[name]) {
     // The pushing is redundant but gzips very nicely
     mutations.push(new MutationRecord({
      type: 'attributes',
      target: $target,
      attributeName: name,
      oldValue: $oldstate[name],
      attributeNamespace: attr.namespaceURI // in ie<8 it incorrectly will return undefined
     }));
    }
    checked[name] = true;
   }
  }
  for (name in $oldstate) {
   if (!(checked[name])) {
    mutations.push(new MutationRecord({
     target: $target,
     type: 'attributes',
     attributeName: name,
     oldValue: $oldstate[name]
    }));
   }
  }
 }
}

export class MutationRecord {
 constructor(data) {
  let settings = { // technically these should be on proto so hasOwnProperty will return false for non explicitly props
   type: null,
   target: null,
   addedNodes: [],
   removedNodes: [],
   previousSibling: null,
   nextSibling: null,
   attributeName: null,
   attributeNamespace: null,
   oldValue: null
  };
  for (let prop in data) {
   if (Util.has(settings, prop) && data[prop] !== undefined) settings[prop] = data[prop];
  }
  return settings;
 }
}

import { EventEmitter } from 'events';

export class MutationNotifier extends EventEmitter {
 private static _instance: MutationNotifier = null;

 static getInstance() {
  if (!MutationNotifier._instance) {
   MutationNotifier._instance = new MutationNotifier();
  }
  return MutationNotifier._instance;
 }

 constructor() {
  super();
  this.setMaxListeners(100);
 }

 destruct() {
  this.removeAllListeners("changed");
 }

 notifyChanged(node: Node) {
  this.emit("changed", node);
 }
}

getSelectionShim.tts

อีกไฟล์คือ /src/polyfills/getSelectionShim.ts มีรายละเอียดตามนี้

export function getSelectionShim() {
 return {
  getRangeAt: function() {},
  removeAllRanges: function() {},
  setStart: function() {},
  setEnd: function() {},
  addRange: function() {},
 };
};

setup-jest.ts

เสร็จแล้วก็ไปแก้ไฟล์ /src/setup-jest.ts โดยเพิ่ม 2 บรรทัดนี้ลงไปหลังจาก import ด้านบน
import { MutationObserver } from './polyfills/MutationObserver';
import { getSelectionShim } from './polyfills/getSelectionShim';
และเติมสองบรรทัดนี้ลงไปด้านล่าง

Object.defineProperty(window, 'MutationObserver', {value: MutationObserver});
Object.defineProperty(document, 'getSelection', {value: getSelectionShim});
เป็นอันจบ ก็จะสามารถรัน test ได้

นั่นหมายถึง?

นั่นหมายถึงว่า ถ้าตอนที่เราใช้ jest ที่มันใช้ JSDom แล้วมันยังขาด feature หรือ function ไม่ครับ ลองนึกถึง polyfill นะ มันมีของที่เรายังขาดอยู่ ก็แค่เอามาใส่ให้มันครบ ก็จะใช้งานได้เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *