Retrospective ด้วย ORID

ORID เป็นกิจกรรมแบบหนึ่งที่คนที่ทำหน้าที่เป็น facilitator ใช้วิธีการพูดคุยในการดำเนินกิจกรรม ในกิจกรรมจะเป็นการตั้งคำถามให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบผ่านคำถาม 4 คำถาม โดยทั้ง 4 คำถามจะเป็นคำถามที่นำไปสู่การตัดสินใจ (Decision Making) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เริ่มต้น

แจกกระดาษโพสต์อิท 4 ใบและปากกาให้ผู้เข้าร่วมทุกคน คำตอบของแต่ละคำถามจะถูกเขียนลงในโพสต์อิทแต่ละใบ facilitator จะถามคำถามทีละ 1 คำถาม และให้ผู้เข้าร่วมตอบทีละคำถาม เมื่อตอบเสร็จแต่ละคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมเอาโพสต์อิทแปะไว้ที่ด้านหน้าตัวเอง

คำถาม

Objective

คำถามประเภท Objective จะเป็นคำถามที่ถามเพื่อกำหนด Objective ของกิจกรรม โดยจะเป็นคำถามถึงสิ่งที่เรารู้หรือตระหนักอยู่แล้ว (Fact) โดยมีเป้าหมายในคำถามเพื่อเช็คว่า เรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง (SENSE)

พยายามอย่าถามคำถามที่ทำให้ผู้ตอบตอบคำถามด้วยคำที่เริ่มต้นว่า ฉันคิดว่า… ฉันรู้สึกว่า… แต่ให้พยายามถามคำถามที่ทำให้ผู้ตอบตอบถึงสิ่งที่เขาได้ยิน หรือเห็น หรือประสบมาจากสัมผัสทั้ง 5 (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส)

ตัวอย่างคำถามที่เคยเอามาใช้ถามใน sprint retrospective เช่น เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจาก sprint ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาจจะตอบเกี่ยวกับอะไรก็ได้ ไม่เกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ก็ได้

Reflective

คำถามประเภท Reflective จะเป็นคำถามที่ถามเพื่อสะท้อนความรู้สึกของผู้ตอบคำถามที่มีต่อสิ่งที่ได้จากคำถาม Objective คำถามประเภทนี้มีเป้าหมายเพื่อเช็คว่า เรารู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้ (HEART)

ความรู้สึกอาจจะเป็นไปได้ทั้งในแง่บวกหรือลบ สิ่งที่ตอบออกมาอาจจะเป็นเพียงความรู้สึกลึก ๆ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลมาสนับสนุนมากนักก็ได้ หรืออาจจะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้น หรือความทรงจำที่ผุดขึ้นมาในจิตใจ

ตัวอย่างคำถามที่เคยเอามาถามใน sprint retrospective เช่น เรารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จาก sprint ที่ผ่านมา

Interpretive

คำถามประเภท Interpretive จะเป็นคำถามที่ถามเพื่อ ค้นหาความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้น หรือ fact ที่ได้จาก Objective ต่อตัวผู้ตอบคำถาม หรือกลุ่ม หรือองค์กร (HEAD)

ความหมายในที่นี้รวมถึงการตีความเองโดยตัวผู้ตอบคำถามก็ได้ รวมถึงอาจจะเป็นเรื่องของผลกระทบ สิ่งที่ตามมา หรือเป็นสิ่งที่ผู้ตอบคำถามเข้าใจก็ได้ ในขั้นตอนนี้จะเน้นเรื่องการวิเคราะห์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างคำถามที่เคยเอามาถามใน sprint retrospective เช่น สิ่งที่เราได้เรียนรู้มีผลกระทบกับเราอย่างไร

Decisional

คำถามประเภท Decisional จะเป็นคำถามที่ถามเพื่อนำคำตอบจากทั้ง 3 คำถามแรกมาคิดหาสิ่งที่จะต้องทำต่อไป เป้าหมายหลักคือ เพื่อค้นหาการตัดสินใจของผู้ตอบคำถาม (ACTION)

ตัวอย่างคำถามที่เคยเอามาถามใน sprint retrospective เช่น ใน sprint หน้า เราจะทำอะไรกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้มา

แล้วยังไงต่อ

หากสิ่งที่ถามใน Objective เป็นเรื่องที่เป็นส่วนตัว สิ่งที่ได้ใน Decisional ก็จะเป็นสิ่งที่ reflect และ action ของผู้ตอบคำถามนั้น แต่ถ้าเป็นเรื่องของกลุ่ม หรือทีม สิ่งที่ได้หากมี action ที่ต้องทำมากกว่าหนึ่ง facilitator อาจจะใช้เทคนิคของ decision making เพื่อคัดเลือก action plan ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *