Agile Manifesto

Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan

Agile manifesto บอกไว้แบบนั้น เพื่อความชัดเจน ด้านซ้ายทำตัวหนาไว้ ด้านขวาทำตัวบางปกติ ส่วนตรง over ทำเป็นตัวหนาและใส่สีแดงไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจมาก ๆ

ตอนเราทำ Agile เราให้ความสำคัญกับของที่อยู่ ด้านซ้ายใน manifesto มากกว่า ด้านขวา ไม่ได้แปลว่าของที่อยู่ด้านขวาใน manifesto เราจำไม่ทำ หรือละทิ้งมันไป สิ่งที่ยังมีความสำคัญต่อการทำงาน ถ้าไม่ทำ งานจะไม่เดิน หรือไม่สามารถส่งมอบได้ สิ่งนั้นก็ยังต้องทำอยู่ดี

Individuals and interactions over processes and tools

เราให้ความสำคัญที่ ตัวบุคคล และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มากกว่า กระบวนการทำงานและเครื่องมือที่นำมาใช้

เพราะว่าคน ไม่ใช่ resource คนคือคน มีความรู้สึก มีความคิดสร้างสรรค์ มีความผูกพัน การให้ความสำคัญกับคน จะส่งผลให้เกิดความคิดใหม่ ๆ พลังในการทำงาน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน รวมไปถึงความผูกพันกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้ เมื่อเราให้ความสำคัญกับคน สิ่งที่เกิดขึ้นคือแนวทางการทำงานที่เป็น norm มากกว่า process ที่มาควบคุมทีม

Working software over comprehensive documentation

เราให้ความสำคัญที่ ของที่ใช้งานได้จริง มากกว่า การทำเอกสาร

ของที่ส่งมอบ มันจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมันถูกส่งมอบให้กับผู้ใช้ และมันใช้งานได้จริง หากเรามุ่งหวังหรือเน้นแต่การทำเอกสารประกอบที่ไม่มีใครอ่าน หรือนาน ๆ ทีใช้ที มากกว่าที่จะทำงานให้เสร็จ ก็คงไม่เหมาะ

Customer collaboration over contract negotiation

เราให้ความสำคัญกับ ความร่วมมือกันกับผู้ใช้ มากกว่า ไปเน้นที่การทำข้อตกลงกับผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเรา เขาจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีม กับสิ่งที่ทีมกำลังทำ บางครั้งผู้ใช้ไม่รู้จริง ๆ ว่าตัวเองต้องการอะไร จนกว่าจะเห็นของ ถ้าผู้ใช้ได้เข้ามามีส่วนร่วม เขาจะได้เห็นของเร็วขึ้น ให้ feedback ได้เร็วขึ้น แทนที่จะไปเห็นของตอนจบทีเดียว แล้วมารู้ทีหลังว่าของนั้นมันไม่ใช่ หรือในระหว่างที่ทำหากผู้ใช้มีความรู้สึกว่า ของที่อยากได้ เขาไม่ได้อยากได้อีกต่อไปแล้ว หากเราสนใจแต่เรื่องข้อตกลงที่ทำร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้ยากมาก

หากเรา collaborate กับผู้ใช้บ่อย ๆ และผู้ใช้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับทีม การต่อรองกับผู้ใช้ก็มีโอกาสจะสำเร็จได้ง่ายขึ้น เพราะผู้ใช้ได้เห็น และสัมผัสประสบการณ์เดียวกันกับทีมแล้ว

Responding to change over following a plan

เราให้ความสำคัญกับ การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง มากกว่า ยึดเอาแผนงานเป็นหลัก

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ ปกติการทำงานมันไม่ได้ทำแป๊บเดียวเสร็จ บางงานใช้เวลาหลายเดือน บางงานใช้เวลาเป็นปี ความต้องการแรกเริ่มอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ การยึดตามแผนเดิมอาจจะไม่ตอบสนองต่อแผนธุรกิจในระยะยาว

การวางแผนควรทำคร่าว ๆ ไว้ ให้สามารถยืดหยุ่นได้ และพยายามไป collaborate กับผู้ใช้บ่อย ๆ และทำการ replan บ่อย ๆ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *