Empathic Listening

ได้มีโอกาสเรียนวิธีการฟังด้วยเทคนิคที่เรียกว่า Empathic Listening จากอาจารย์หลิ่ง ที่เสมสิขาลัย

เป้าหมายจากการฟังแบบ Empathic Listening คือเพื่อที่จะฟังให้เข้าใจความรู้สึกของผู้พูด ระหว่างการฟังอาจจะมีการถามผู้พูด เพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของผู้พูดได้มากขึ้น ชัดเจนขึ้น

สังเกตว่า วิธีการฟังแบบนี้ ผู้ฟังจะมีการตั้งคำถามกับผู้พูดเพื่อให้ได้คำตอบบางอย่างด้วย ดังนั้นสิ่งที่สำคัญกับการฟังแบบนี้คือ วิธีการตั้งคำถาม

วิธีการตั้งคำถามนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญในการที่จะเชื่อมให้ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจกัน การตั้งคำถามที่ดี จะดึงเอาความรู้สึกที่แท้จริงของผู้พูดออกมาให้ผู้ฟังเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น ผมใช้คำว่า “ให้เข้าใจได้ชัดเจน” ไม่ใช่ “ให้เห็นใจ” เพราะว่าการฟังแบบ Empathic Listening ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ฟังแสดงความรู้สึกของผู้ฟังต่อผู้พูด (Feeling for speaker) แต่เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจความรู้สึกของผู้พูด (Feeling as speaker)

เมื่อเราเอามาใช้ร่วมกันกับ Deep Listening นั่นคือ เราตั้งคำถาม และเราฟังอย่างมีสติ อย่างตั้งใจ ไม่คิดฟุ้งซ่าน อย่าขัดจังหวะผู้พูด แล้วเราทำความเข้าใจกับความรู้สึกของผู้พูดโดยการตั้งคำถามที่ดึงเอาความรู้สึกของผู้พูดออกมา ไม่ใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไป สารของผู้พูด ก็จะถูกส่งไปถึงผู้รับอย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *